faqja kryesorefillestar në islamakidemetodologjiadhurimdëlirjepyetje & përgjigjefikhda'uemuslimaniafëmijëthadithtefsirhistoribiografilibrabidatkritikë dhe sqarimfraksione dhe sektetë ndryshmeateistëttë krishterëtçifutët
Mburoja në Facebook
Nëse jeni përdorues i Facebook-ut na ndiqni në Facebook
RSS Feed
Për më shumë informata në lidhje me aplikimin e RSS në Mburoja
Adobe Acrobat Reader
Shkarko programin e nevojshëm për leximin e përmbajtjes në këtë sajt
Prano
Shëno e-mail adresën për të pranuar artikujt e rinj
Të fundit
Kijani frikën një sprove që nuk godet vetëm keqbërësit
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 67 (Thënia e Allahut të Lartësuar: “Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut. Në Ditën e Kijametit, e tërë Toka do të jetë në grushtin e Tij, ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathtën e Tij. Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar mbi idhujt që ia shoqërojnë Atij (në adhurim)!”)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 66 (Mbrojtja paraprake e teuhidit dhe mbyllja e rrugëve të shirkut)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 65 (Kurrë nuk i kërkohet Allahut të ndërmjetësojë te krijesat e Tij)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 64 (Betimet ndaj Allahut)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 63 (Argumentet për ruajtjen e besës me Allahun dhe me të Dërguarin e Tij)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 62 (Argumentet që flasin për betimet e shumta)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 61 (Argumentet që paralajmërojnë ata që bëjnë figura frymorësh)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 60 (Mohuesit e kaderit)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 59 (Ndalohet të mendosh keq për Allahun)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 58 (Ndalimi i sharjes së erës)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 57 (Argumentet në lidhje me fjalën “sikur”)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 56 (Me Fytyrën e Allahut nuk kërkohet asgjë tjetër përveç Xhenetit)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 55 (Nuk refuzohet ai që kërkon diçka në emër të Allahut.)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 54 (Thënia: "O Allah, më fal mua, nëse dëshiron!")
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 53 (Nuk duhet të thuhet: Es-Selâmu Alall-llâhi (paqja qoftë mbi Allahun)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 52 (Thënia e Allahut të Lartësuar: "Allahut i përkasin emrat më të bukur, prandaj luteni me to dhe largohuni nga ata që i shtrembërojnë emrat e Tij)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 51 (Thënia e Allahut të Madhëruar: ‘Por, pasi Ai u dhuron pasardhës të shëndoshë e të mirë, ata të dy i veshin Allahut ortakë në lidhje me atë që u kishte dhënë)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 50 (Thënia e Allahut të Madhërishëm: "Nëse pas fatkeqësisë, Ne i japim atij që të shijojë nga mirësitë Tona, ai me siguri, do të thotë: “Këtë e meritoj!)
Shpjegim i "Libri i teuhidit" - 49 (Tallja me fjalët përkujtuese të Allahut, Kuranin apo të Dërguarin (Paqja e Allahut qoftë mbi të!)
Alternate Text